Tsiviilkohtumenetluse seadustik I

Ava otsing
  1. EESÕNA
  2. KOMMENTAARIDE AUTORID
  3. LÜHENDID
  4. 1. osa. ÜLDSÄTTED
   1. 1. peatükk. MENETLUSE ÜLDPÕHIMÕTTED
    1. § 1. Õigusemõistmine tsiviilasjades
    2. § 2. Tsiviilkohtumenetluse ülesanne
    3. § 3. Õigus pöörduda kohtusse
    4. § 4. Menetlusõiguste käsutamine
    5. § 5. Menetluse toimumine poolte esitatu alusel
    6. § 6. Menetluse aja seadus
    7. § 7. Õigusemõistmine võrdõiguslikkuse alusel
    8. § 8. Asja menetlemisele kohaldatav seadus
   2. 2. peatükk. TSIVIILASJU LAHENDAVAD KOHTUD
    1. § 9. Pädevad kohtud
    2. § 10. Kohtu pädevuse piirang eksterritoriaalsete isikute suhtes
    3. § 11. Maakohtu pädevus
    4. § 12. Ringkonnakohtu pädevus
    5. § 13. Riigikohtu pädevus
    6. § 14. Menetlustoimingu kehtivus
    7. § 15. Kohtutevaheline abi menetlustoimingu tegemiseks
   3. 3. peatükk. KOHTUKOOSSEIS
    1. § 16. Maakohtu koosseis tsiviilasja lahendamisel
    2. § 17. Ringkonnakohtu koosseis tsiviilasja lahendamisel
    3. § 18. Riigikohtu koosseis tsiviilasja lahendamisel
    4. § 19. Riigikohtu erikogu ja üldkogu
    5. § 20. Lahendi tegemisel osaleva kohtukoosseisu liikmed
    6. § 21. Nõupidamissaladus
    7. § 22. Hääletamine kollegiaalses kohtukoosseisus ja kohtuniku eriarvamus
    8. § 221. Kohtunikuabi ja muu kohtuametniku pädevus tsiviilasja lahendamisel
   4. 4. peatükk. MENETLUSES OSALEMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD
    1. § 23. Kohtuniku taandumise kohustus
    2. § 24. Kohtuniku taandamine menetlusosalise avalduse alusel
    3. § 25. Kohtuniku taandamise õiguse kaotamine
    4. § 26. Taandamisavalduse lahendamine
    5. § 27. Taandamine avalduseta
    6. § 28. Taandatava kohtuniku toimingud
    7. § 29. Kohtuniku asendamine
    8. § 30. Taandamise alusele tuginemine kaebuses
    9. § 31. Eksperdi ja tõlgi taandamine
   5. 5. peatükk. KOHTU TÖÖKEEL
    1. § 32. Kohtu töökeel
    2. § 33. Võõrkeelsed dokumendid kohtumenetluses
    3. § 34. Tõlgi osalemine menetluses
    4. § 35. Tõlgi kaasamine kurdi, tumma või kurttumma menetlusosalise korral
    5. § 36. Eesti keelt mittevaldava isiku vanne ja allkiri
   6. 6. peatükk. MENETLUSE AVALIKKUS
    1. § 37. Asja kohtuliku arutamise avalikkus
    2. § 38. Menetluse kinniseks kuulutamine
    3. § 39. Isiku lubamine kinnisele istungile
    4. § 40. Menetluse kinniseks kuulutamise kord
    5. § 41. Menetlusosaliste ja kohtuistungil viibivate isikute saladuse hoidmise kohustus
    6. § 42. Kohtuistungi edastamine ja salvestamine
   7. 7. peatükk. TSIVIILKOHTUMENETLUSE TAGAMINE
    1. § 43. Kohtuistungi kord
    2. § 44. Kohtuistungil viibijate hulga piiramine
    3. § 45. Isiku kohtuistungilt kõrvaldamine ja tema suhtes muude abinõude rakendamine
    4. § 46. Trahvi määramine
    5. § 47. Arest ja sundtoomine
    6. § 48. Määruskaebuse esitamine trahvi- ja arestimääruse peale
   8. 8. peatükk. PROTOKOLLID
    1. § 49. Menetlustoimingu protokollimine
    2. § 50. Protokolli sisu
    3. § 51. Protokolli koostamine
    4. § 52. Menetlustoimingu salvestamine
    5. § 53. Protokollile vastuväidete esitamine ja protokolli parandamine
    6. § 54. Protokolli allkirjastamine
    7. § 55. Protokolli tõenduslik jõud
   9. 9. peatükk. TOIMIK
    1. § 56. Toimik tsiviilasjas
    2. § 57. Digitaalne toimik
    3. § 58. Toimiku arhiveerimine
    4. § 59. Toimikuga tutvumine
    5. § 60. Toimiku taastamine
    6. § 601. E-toimiku menetlemise infosüsteem
    7. § 61. Valdkonna eest vastutava ministri pädevus toimiku osas
   10. 10. peatükk. MENETLUSTÄHTAJAD
    1. § 62. Menetlustähtaja arvutamine
    2. § 63. Kohtu määratud tähtaja algus
    3. § 64. Tähtaja muutmine
    4. § 65. Tähtaja arvutamine dokumendi saatmisel ebaõigesse kohtusse
    5. § 66. Menetlustoimingu õigeaegse tegemata jätmise tagajärjed
    6. § 67. Seaduses sätestatud menetlustähtaja ennistamine
    7. § 68. Tähtaja ennistamise otsustamine
  5. 2. osa. KOHTUALLUVUS
   1. 11. peatükk. ÜLDSÄTTED
    1. § 69. Kohtualluvuse mõiste
    2. § 70. Rahvusvaheline kohtualluvus
    3. § 71. Kohtualluvuse kokkulepe
    4. § 72. Harju Maakohtu erialluvus
    5. § 73. Kohtu määratud kohtualluvus
    6. § 74. Asja allumine mitmele kohtule ja asjade jaotus kohtumajade vahel
    7. § 75. Kohtualluvuse kontrollimine
    8. § 76. Asja üleandmine kohtualluvuse järgi
    9. § 77. Asja kohtualluvuse muutmine
    10. § 78. Hagi esitamine eri maade kohtusse
   2. 12. peatükk. ÜLDINE KOHTUALLUVUS
    1. § 79. Isiku kohtualluvus
    2. § 80. Välisriigis elava Eesti Vabariigi kodaniku kohtualluvus
    3. § 81. Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse kohtualluvus
    4. § 82. [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009
   3. 13. peatükk. VALIKULINE KOHTUALLUVUS
    1. § 83. Kohtualluvus viibimise koha järgi
    2. § 84. Kohtualluvus tegevuskoha järgi
    3. § 85. Kohtualluvus juriidilise isiku asukoha järgi
    4. § 86. Kohtualluvus vara asukoha järgi
    5. § 87. Hüpoteegiga tagatud ja reaalkoormatisega seotud nõudega hagi kohtualluvus
    6. § 88. Korteriomandist tuleneva hagi kohtualluvus
    7. § 89. Kohtualluvus lepingu täitmise koha järgi
    8. § 90. Kohtualluvus tarbija elukoha järgi
    9. § 91. Kindlustuslepingust tuleneva hagi kohtualluvus
    10. § 92. Kohtualluvus töötaja elukoha või töötamise koha järgi
    11. § 93. Vekslist ja tšekist tuleneva hagi kohtualluvus
    12. § 94. Kahju õigusvastasest tekitamisest tuleneva hagi kohtualluvus
    13. § 95. Merinõudest, päästetöödest ja päästelepingust tuleneva hagi kohtualluvus
    14. § 96. Pärandihagi kohtualluvus
    15. § 97. Hagi kaaskostjate vastu ja mitu hagi sama kostja vastu
    16. § 98. Vastuhagi ja iseseisva nõudega kolmanda isiku hagi kohtualluvus
    17. § 981. Kohtualluvus pankrotimenetluses
   4. 14. peatükk. ERANDLIK KOHTUALLUVUS
    1. § 99. Kohtualluvus kinnisasja asukoha järgi
    2. § 100. Tüüptingimuste kasutamise lõpetamise nõue
    3. § 101. Juriidilise isiku organi otsuse kehtetuks tunnistamise ja tühisuse tuvastamise asja kohtualluvus
    4. § 102. Abieluasja kohtualluvus
    5. § 103. Põlvnemisasja ja ülalpidamisasja kohtualluvus
   5. 15. peatükk. KOHTUALLUVUSE KOKKULEPE
    1. § 104. Kohtualluvuse kokkulepe
    2. § 105. Kohtualluvus, kui kostja osaleb menetluses vastuväiteid esitamata
    3. § 106. Kohtualluvuse kokkuleppe tühisus
    4. § 107. Kohtualluvuse muutmine menetluse ajal
   6. 16. peatükk. HAGITA ASJADE KOHTUALLUVUS
    1. § 108. Maksekäsu kiirmenetlus
    2. § 109. Isiku surnuks tunnistamine ja surma aja tuvastamine
    3. § 110. Eestkosteasjad
    4. § 111. Isiku kinnisesse asutusse paigutamine
    5. § 112. Äraolija varale hoolduse seadmine
    6. § 113. Lapsendamine
    7. § 114. Alaealise teovõime laiendamine
    8. § 115. Põlvnemise tuvastamine ja vanema kande vaidlustamine pärast isiku surma
    9. § 116. Muud hagita perekonnaasjad
    10. § 117. Pärandvara hoiumeetmete rakendamine
    11. § 118. Üleskutseasjade kohtualluvus
    12. § 119. Eraõiguslikku juriidilist isikut puudutavate hagita asjade kohtualluvus
    13. § 120. Korteriomandi- ja kaasomandiasjad
    14. § 1201. Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu ja tehnorajatiste talumise asjad
    15. § 121. Välisriigi kohtu- ja vahekohtulahendite tunnustamise, täidetavaks tunnistamise ja täitmise asjad
    16. § 1211. Lepitusmenetluse tulemusel sõlmitud kokkuleppe täidetavaks tunnistamise asjad
  6. 3. osa. TSIVIILASJA HIND, MENETLUSKULUD JA TAGATISED
   1. 17. peatükk. TSIVIILASJA HIND
    1. § 122. Tsiviilasja hind
    2. § 123. Tsiviilasja hinna arvestamisel aluseks võetav aeg
    3. § 124. Hagihind rahalise nõude puhul
    4. § 125. Tuvastushagi hind
    5. § 126. Hagihind asja või õigusega seotud nõude puhul
    6. § 127. Hagihind reaalservituudiga seotud vaidluse puhul
    7. § 128. Hagihind kasutuslepingu puhul
    8. § 129. Hagihind korduva kohustuse puhul
    9. § 130. Hagihind tüüptingimuste kasutamise lõpetamise vaidluse puhul
    10. § 131. Hagihind juriidilise isiku otsuse kehtetuks tunnistamise ja tühisuse tuvastamise puhul
    11. § 132. Hagihind mittevaralise nõude puhul
    12. § 133. Hagihinna määramine põhi- ja kõrvalnõude järgi
    13. § 134. Nõuete liitmine hagihinna arvestamisel
    14. § 135. Tsiviilasja hinna nimetamine avaldaja poolt
    15. § 136. Tsiviilasja hinna määramine kohtu poolt
    16. § 137. Tsiviilasja hind kaebuse esitamisel
   2. 18. peatükk. MENETLUSKULUD
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 138. Menetluskulude koosseis ja arvestus
     2. § 139. Riigilõiv
     3. § 140. Kassatsioonikautsjon
     4. § 141. [Kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust. 01.01.2009
     5. § 142. Kaja, menetluse taastamise ja tähtaja ennistamise kautsjon
     6. § 143. Asja läbivaatamise kulud
     7. § 144. Kohtuvälised kulud
     8. § 145. Riigilõivu ja kautsjoni tasumisest vabastamine
    2. 2. jagu. Menetluskulude kandmine
     1. § 146. Menetluskulude kandjad
     2. § 147. Riigilõivu tasumine
     3. § 148. Asja läbivaatamise kulude tasumine
     4. § 149. Kautsjoni tasumine ja tagastamine
     5. § 150. Riigilõivu ja muude kohtukulude tagastamine
    3. 3. jagu. Tunnistaja-, eksperdi- ja tõlgikulud ning muud tõendamisega seotud kulud
     1. § 151. Tunnistajale, eksperdile ja tõlgile makstav tasu
     2. § 152. Tunnistajatasu maksmine
     3. § 153. Eksperdi- ja tõlgitasu maksmine
     4. § 154. Tunnistaja, ekspert ja tõlk välisriigist
     5. § 155. Kulutuste hüvitamine eksperdile
     6. § 156. Sõidukulude hüvitamine
     7. § 157. Muude kulude hüvitamine
     8. § 158. Kulude ettemakse
     9. § 159. Kulude kindlaksmääramine
     10. § 160. Tasu maksmise kord
     11. § 161. Tõendi esitamisega seotud muude kulude hüvitamine
    4. 4. jagu. Menetluskulude jaotus
     1. § 162. Menetluskulude jaotus hagimenetluses
     2. § 163. Menetluskulude jaotus hagi osalise rahuldamise korral
     3. § 164. Menetluskulude jaotus hagilises perekonnaasjas
     4. § 165. Menetluskulude jaotus kaashagejate või -kostjate vahel
     5. § 166. Menetluskulude jaotus poole asendamisel vaidlusaluse eseme võõrandamise korral
     6. § 167. Iseseisva nõudeta kolmanda isiku menetluskulud
     7. § 168. Menetluskulude jaotus asja menetlusse võtmisest keeldumise, hagi läbi vaatamata jätmise, asja menetluse lõpetamise ja hagi õigeksvõtmise puhul
     8. § 169. Menetluse venimisest tingitud menetluskulud
     9. § 170. Eeltõendamismenetluse kulud
     10. § 171. Kõrgema astme kohtu menetluskulude kandmise erisused
     11. § 172. Menetluskulud hagita menetluses
    5. 5. jagu. Menetluskulude kindlaksmääramine
     1. § 173. Menetluskulude jaotuse kindlaksmääramine kohtulahendis
     2. § 174. Kohtu pädevus menetluskulude kindlaksmääramisel
     3. § 1741. Menetluskulude kindlaksmääramine koos kulude jaotusega
     4. § 175. Lepingulise esindaja kulude hüvitamine
     5. § 176. Menetluskulude dokumentide esitamine ja kättetoimetamine
     6. § 177. Kohtulahend menetluskulude kindlaksmääramise kohta
     7. § 178. Menetluskulude kindlaksmääramise vaidlustamine
     8. § 179. Menetluskulude väljamõistmine ja sissenõudmine Eesti Vabariigi kasuks
    6. 6. jagu. Riigipoolse menetlusabi andmine menetluskulude kandmiseks
     1. § 180. Riigipoolse menetlusabi andmine menetluskulude kandmiseks
     2. § 181. Menetlusabi andmise tingimused
     3. § 182. Füüsilisele isikule menetlusabi andmise piirangud
     4. § 183. Juriidilisele isikule ja pankrotivõlgnikule menetlusabi andmise piirangud
     5. § 184. Menetlusabi taotluse esitamine ja menetlusabi andmise jätkamine
     6. § 185. Menetlusabi taotluse sisu
     7. § 186. Taotleja majandusliku seisundi hindamine
     8. § 187. Menetlusabi taotluse lahendamine
     9. § 188. Osamaksete tasumise peatamine ja maksete suuruse muutmine
     10. § 189. Menetlusabi andmise tühistamine
     11. § 190. Menetlusabi andmine ja menetluskulude jaotus
     12. § 191. Määruskaebuse esitamine menetlusabi määruse peale
     13. § 192. Menetlusabi andmine menetluseks muus Euroopa Liidu liikmesriigis
     14. § 193. Menetlusabi andmise taotluste vahendamine teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele
    7. 19. peatükk. TAGATIS
     1. § 194. Tagatise andmise viis ja suurus
     2. § 195. Tagatise tagasiandmine
     3. § 196. Tagatise andmine menetluskulude katteks
     4. § 197. Tagatise andmiseks tähtaja määramine
  7. 4. osa. MENETLUSOSALISED JA NENDE ESINDAJAD
   1. 20. peatükk. ÜLDSÄTTED
    1. § 198. Menetlusosalised
    2. § 199. Menetlusosalise õigused
    3. § 200. Menetlusosalise kohustused
    4. § 201. Tsiviilkohtumenetlusõigusvõime
    5. § 202. Tsiviilkohtumenetlusteovõime
    6. § 203. Välismaalase tsiviilkohtumenetlusteovõime
    7. § 204. Tsiviilkohtumenetlusõigusvõime ja tsiviilkohtumenetlusteovõime kontroll
   2. 21. peatükk. POOLED
    1. § 205. Pooled
    2. § 206. Poolte õigused
    3. § 207. Mitme hageja või kostja osavõtt asjast
    4. § 208. Kostja asendamine ja kaasamine
    5. § 209. Menetlusõigusjärglus
    6. § 210. Vaidlusaluse eseme võõrandamine
    7. § 211. Kinnisasja, laeva ja õhusõiduki võõrandamine
   3. 22. peatükk. KOLMANDAD ISIKUD
    1. § 212. Iseseisva nõudega kolmas isik
    2. § 213. Iseseisva nõudeta kolmas isik
    3. § 214. Iseseisva nõudeta kolmanda isiku menetlusse astumise ja kaasamise tagajärjed
    4. § 215. Iseseisva nõudeta kolmanda isiku menetlusse astumine
    5. § 216. Kolmanda isiku kaasamine
   4. 23. peatükk. ESINDAMINE
    1. § 217. Esindamine kohtus
    2. § 218. Lepinguline esindaja
    3. § 219. Esindaja kohtu määramisel
    4. § 220. Eesti Vabariigi esindamine menetlusosalisena
    5. § 221. Esindaja esindusõiguse tõendamine
    6. § 222. Esindusõiguse seadusjärgne ulatus
    7. § 223. Esindusõiguse piiramine
    8. § 224. Mitme lepingulise esindaja esindusõigus
    9. § 225. Volituse lõppemine
    10. § 226. Esindusõiguse kontroll
    11. § 227. Ebaselge esindusõigusega isiku ajutine menetlusse lubamine ja esinduse heakskiitmine
    12. § 228. Nõustaja
  8. 5. osa. TÕENDID
   1. 24. peatükk. ÜLDSÄTTED
    1. § 229. Tõendi mõiste
    2. § 230. Tõendamise ja tõendite esitamise kohustus
    3. § 231. Tõendamisest vabastamise alused
    4. § 232. Tõendite hindamine
    5. § 233. Nõude suuruse hindamine
    6. § 234. Välisriigi ja rahvusvahelise õiguse ning tavaõiguse tõendamine
    7. § 235. Põhistamine
   2. 25. peatükk. TÕENDITE ESITAMINE, KOGUMINE JA UURIMINE
    1. § 236. Tõendi esitamine ja tõendite kogumine
    2. § 237. Tõendi õigeaegse esitamise kohustus
    3. § 238. Tõendi asjakohasus ja lubatavus
    4. § 239. Tõendite kogumise korraldamine
    5. § 240. Kohtu erinõude täitmise kord
    6. § 241. Tõendite kogumine väljaspool Eestit
    7. § 242. Tõendist loobumine
    8. § 243. Tõendite uurimine
   3. 26. peatükk. EELTÕENDAMISMENETLUS TÕENDITE TAGAMISEKS JA ASJAOLUDE EELNEVAKS TUVASTAMISEKS
    1. § 244. Eeltõendamismenetlus
    2. § 245. Eeltõendamismenetluse algatamise taotlus
    3. § 246. Eeltõendamismenetluse algatamise taotluse sisu
    4. § 247. Eeltõendamismenetluse algatamine
    5. § 248. Vastaspoole kaitse eeltõendamismenetluses
    6. § 249. Eeltõendamismenetluses saadud tõendile tuginemine
    7. § 250. Eeltõendamismenetlusega tekitatud kahju hüvitamine
   4. 27. peatükk. TUNNISTAJA ÜTLUSED
    1. § 251. Tunnistaja ütlused
    2. § 252. Tunnistaja kutsumine kohtuistungile
    3. § 253. Kirjalikud ütlused
    4. § 254. Tunnistaja kohtusse ilmumise ja tõeste ütluste andmise kohustus
    5. § 255. Tunnistaja ülekuulamine väljaspool kohut
    6. § 256. Ütluste andmise keeld
    7. § 257. Tunnistaja õigus keelduda ütluste andmisest
    8. § 258. Erandjuhul tunnistamise kohustus
    9. § 259. Ütluste andmisest keeldumise kord
    10. § 260. Tunnistaja ülekuulamise tagamine
    11. § 261. Alaealise tunnistaja ülekuulamine
    12. § 262. Tunnistaja ülekuulamise kord
    13. § 263. Tunnistaja korduv ülekuulamine ja vastastamine
    14. § 264. Tunnistaja märkmed
    15. § 265. Tunnistaja ütluste avaldamine
    16. § 266. Tunnistaja vastutus
   5. 28. peatükk. MENETLUSOSALISE VANDE ALL ANTUD SELETUS
    1. § 267. Menetlusosalise vande all ülekuulamine tõendama kohustatud poole taotlusel
    2. § 268. Tõendama kohustatud poole vande all ülekuulamine
    3. § 2681. Poole ülekuulamine kohtu algatusel
    4. § 269. Menetlusosalise ülekuulamise kord
    5. § 270. Menetlusosalise keeldumine vande ja vande all seletuse andmisest
    6. § 271. Tsiviilkohtumenetlusteovõimetu menetlusosalise ülekuulamine
   6. 29. peatükk. DOKUMENTAALNE TÕEND
    1. § 272. Dokumentaalse tõendi mõiste
    2. § 273. Kirjaliku dokumendi esitamine
    3. § 274. Elektroonilise dokumendi esitamine
    4. § 275. Dokumendi väljavõtte esitamine ja dokumendiga tutvumine selle hoidmise kohas
    5. § 276. Ametiasutuse või avalikke ülesandeid täitma õigustatud isiku koostatud dokument
    6. § 277. Dokumendi ehtsuse vaidlustamine
    7. § 278. Dokumendi väljanõudmine
    8. § 279. Dokumendi väljaandmise kohustus
    9. § 280. Teabe andmise kohustus intellektuaalset omandit käsitleva hagi puhul
    10. § 281. Dokumendi väljaandmisest keeldumine
    11. § 282. Dokumendi väljanõudmiseks hagi esitamine
    12. § 283. Vastaspoole dokumendi esitamata jätmine
    13. § 284. Dokumendi kõrvaldamise tagajärjed
   7. 30. peatükk. ASITÕEND
    1. § 285. Asitõendi mõiste
    2. § 286. Asitõendi esitamise kohustus
    3. § 287. Asitõendi hoidmine
    4. § 288. Asitõendi vaatlus
    5. § 289. Asitõendi tagastamine
   8. 31. peatükk. VAATLUS
    1. § 290. Vaatluse mõiste
    2. § 291. Vaatluse korraldamine
    3. § 292. Vaatluse võimaldamiseks kohustamine
   9. 32. peatükk. EKSPERDIARVAMUS
    1. § 293. Ekspertiisi korraldamine ja eriteadmistega isiku arvamus
    2. § 294. Eksperdi määramine
    3. § 295. Ekspertiisi tegemise kohustus
    4. § 296. Ekspertiisi tegemisest keeldumise õigus
    5. § 297. Ekspertiisi tegemine
    6. § 298. Küsimused eksperdile ning menetlusosaliste taotlused ja vastuväited seoses ekspertiisiga
    7. § 299. Asja väljanõudmine ekspertiisiks
    8. § 300. Ekspertiis põlvnemise tuvastamiseks
    9. § 301. Eksperdiarvamus
    10. § 302. Eksperdi kohustused ja õigused
    11. § 303. Eksperdi ülekuulamine ja hoiatamine
    12. § 304. Kordusekspertiis ja täiendav ekspertiis
    13. § 305. Eksperdi vastutus
  9. ÕIGUSKIRJANDUS
  10. KOHTULAHENDID
   1. Rahvusvaheliste kohtute lahendid
    1. Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid
    2. Euroopa Kohtu lahendid
    3. Rahvusvahelise kohtu lahendid
   2. Riigikohtu lahendid
    1. Riigikohtu erikogu lahendid
    2. Riigikohtu halduskolleegiumi lahendid
    3. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi lahendid
    4. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendid
    5. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendid
    6. Riigikohtu üldkogu lahendid
   3. Ringkonnakohtute lahendid
    1. Tallinna Ringkonnakohus
    2. Tartu Ringkonnakohus
    3. Maakohtute ja halduskohtute lahendid
    4. Pärnu Maakohus
    5. Tartu Maakohus
    6. Tallinna Halduskohus
    7. Viru Maakohus
   4. Välisriikide kohtute lahendid
  11. ÕIGUSAKTID
   1. Eesti Vabariigi jaoks siduvad välislepingud
   2. Muud välislepingud
   3. Pärast taasiseseisvumist Eesti Vabariigi Riigikogu vastuvõetud seadused
   4. Pärast taasiseseisvumist vastuvõetud Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused
    1. Vabariigi Valitsuse määrused
    2. Justiitsministri määrused
    3. Kaitseministri määrused
    4. Rahandusministri määrused
    5. Siseministri määrused
    6. Sotsiaalministri määrused
    7. Tervise- ja tööministri määrused
   5. Enne taasiseseisvumist Eesti territooriumil kehtinud õigusaktid
   6. Eesti Vabariigi õigusaktide eelnõud
   7. Euroopa Liidu õigusaktid
    1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused
    2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid
    3. Muud Euroopa Liidu organite dokumendid
   8. Muude riikide õigusaktid
    1. Ameerika Ühendriigid
    2. Austria
    3. Gruusia
    4. Leedu
    5. Läti
    6. Luksemburg
    7. Prantsusmaa
    8. Rootsi
    9. Saksamaa
    10. Soome
    11. Suurbritannia
    12. Šveits
    13. Uus-Meremaa
    14. Venemaa
    15. Vatikan
    16. Ukraina
   9. Muud õigusallikad
   10. Kasutatud võrguleheküljed